เกี่ยวกับคอนแทคเลนส์

การเลือก

  คอนแทคเลนส์เนื้อนิ่มชนิดใช้แล้วทิ้ง ชนิดใช้งานได้ ไม่เกิน 1 ปี
  ความถี่ในการเปลี่ยนคอนแทคเลนส์
  ชนิดใช้งานได้ ไม่เกิน 1 วัน ชนิดใช้งานได้ ไม่เกิน 2 สัปดาห์ ชนิดใช้งานได้ ไม่เกิน 1 เดือน
ความถี่ในการเปลี่ยน 1 วัน 14 วัน 30-31 วัน 365 วันหรือน้อยกว่านั้น
การดูแลรักษา ใช้ได้ครั้ง
เดียว
ฆ่าเชื้อโรค
ด้วยวิธีพื้นฐาน
ฆ่าเชื้อโรค
ด้วยวิธีพื้นฐาน
ฆ่าเชื้อโรคด้วย
วิธียุ่งยาก
วัสดุ ซิลิโคน ไฮโดรเจล
และ ไฮโดรเจล
ซิลิโคน ไฮโดรเจล
และ ไฮโดรเจล
ซิลิโคน ไฮโดรเจล
และ ไฮโดรเจล
ไฮโดรเจล
  คอนแทคเลนส์เนื้อนิ่มชนิดใช้แล้วทิ้ง ชนิดใช้งานได้ ไม่เกิน 1 ปี
  ความถี่ในการเปลี่ยนคอนแทคเลนส์
  ชนิดใช้งานได้ ไม่เกิน 1 วัน ชนิดใช้งานได้ ไม่เกิน 2 สัปดาห์ ชนิดใช้งานได้ ไม่เกิน 1 เดือน
ความถี่ในการเปลี่ยน 1 วัน 14 วัน 30-31 วัน 365 วันหรือน้อยกว่านั้น
การดูแลรักษา ใช้ได้ครั้ง
เดียว
ฆ่าเชื้อโรค
ด้วยวิธีพื้นฐาน
ฆ่าเชื้อโรค
ด้วยวิธีพื้นฐาน
ฆ่าเชื้อโรคด้วย
วิธียุ่งยาก
วัสดุ ซิลิโคน ไฮโดรเจล
และ ไฮโดรเจล
ซิลิโคน ไฮโดรเจล
และ ไฮโดรเจล
ซิลิโคน ไฮโดรเจล
และ ไฮโดรเจล
ไฮโดรเจล
ต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคอนแทคเลนส์ ACUVUE® ใช่หรือไม่