Acuvue® ประกาศทางกฎหมาย

ปรับปรุงครั้งล่าสุด [พฤษภาคม 2019]

เว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) เปิดให้บริการสำหรับท่านภายใต้ “ข้อตกลงการใช้งานเหล่านี้ และการแก้ไขหรือเพิ่มเติมใดๆ ก็ตาม (รวมเรียกว่า “ข้อตกลง”) ซึ่งประกาศโดยบริษัทจอห์นสัน แอนด์ จอห์นสัน (ไทย) จำกัด หรือบริษัทพันธมิตรของเรา (รวมเรียกว่า “เจ้าของไซต์” “เรา” “พวกเรา") ด้วยการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่านหรือบริการอื่นๆ หรือเนื้อหาใดๆ ที่แสดงอยู่บนเว็บไซต์ (ตลอดจนแอพลิเคชั่น) ให้ถือว่าเป็น การแสดงความยินยอม ที่จะมีความผูกพันตามกฎหมายภายใต้ข้อตกลงและเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ ซึ่งจะบังคับใช้ในลักษณะเดียวกันกับข้อตกลง ที่ท่านได้ลงนาม ถ้าหากท่านไม่ยินดีที่จะรับข้อตกลงและเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ เราขอให้ท่านไม่เข้าสู่หรือใช้งานเว็บไซต์นี้หรือประกาศหรือส่งสิ่งใดๆ ก็ตามมาบนเว็บไซต์นี้

ผู้เข้าใช้งานเว็บไซต์

เว็บไซต์นี้สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย เว็บไซต์นี้ไม่เหมาะกับบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 13 ปี

การจำกัดความรับผิดชอบข้อมูล

ข้อมูล ซึ่งหมายรวมถึงคำปรึกษาและคำแนะนำใดๆ ก็ตามบนเว็บไซต์นี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ทั่วไปเท่านั้น ไม่ใช่คำแนะนำทางการแพทย์ หรือการดูแลสุขภาพ หรือไม่ใช่การวินิจฉัยทางการแพทย์หรือการรักษาสำหรับปัญหาส่วนบุคคลใดๆ ก็ตาม นอกจากนั้นข้อมูลเหล่านี้ ยังไม่ใช่สิ่งทดแทนคำแนะนำและบริการทางวิชาชีพจากผู้ให้บริการดูแลสุขภาพที่ได้รับการรับรอง ซึ่งมีความคุ้นเคยกับข้อเท็จจริงส่วนบุคคลของท่าน กรุณาขอคำแนะนำจากแพทย์หรือผู้ให้บริการดูแลสุขภาพของท่านเสมอ เมื่อมีอาการเจ็บป่วยและก่อนที่จะเริ่มรับการรักษาด้วยวิธีการใหม่ การใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่านอยู่ภายใต้คำประกาศจำกัดความรับผิดชอบและคำเตือนอื่นๆ ที่เพิ่มเติมมา ซึ่งอาจจะปรากฏให้เห็น บนเว็บไซต์

เราขอปฏิเสธความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ใดๆ ก็ตามที่เกิดขึ้น ทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากการกระทำหรือไม่กระทำของท่าน อันเป็นผลมาจาก ข้อมูล บริการ หรือสิ่งใดๆ ก็ตามที่อยู่บนเว็บไซต์นี้ ถึงแม้ว่าเราพยายามที่จะทำให้ข้อมูลบนเว็บไซต์มีความถูกต้อง สมบูรณ์ และทันสมัย แต่เราก็ไม่สามารถรับประกัน และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือสูญเสียที่เกี่ยวข้องกับความถูกต้อง สมบูรณ์ หรือทันสมัย ของข้อมูลบนเว็บไซต์นี้

ความเป็นเจ้าของ

ท่านเข้าใจว่าเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นเพื่อการใช้งานส่วนบุคคลเท่านั้น ไม่ใช่เพื่อการค้า ท่านยอมรับว่าเว็บไซต์นี้เป็นทรัพย์สินของเจ้าของไซต์ ซึ่ง รวมถึงสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาด้วย และท่านไม่มีสิทธิที่จะใช้งานเว็บไซต์ในทางอื่นใดนอกเหนือไปจากที่ได้กำหนดไว้ในข้อตกลงการใช้งาน เราไม่รับผิดชอบต่ออันตรายหรือความสูญเสียใดๆ ที่เกิดแก่ท่าน อันเนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจหรือวัตถุประสงค์ อื่นใดที่ไม่ได้เป็นไปตามข้อตกลงการใช้งานนี้ เราขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธหรือยกเลิกการเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้ตามดุลพินิจของเรา เว็บไซต์นี้ ให้บริการโดยไม่มีค่าใช้จ่าย และเราไม่มีหน้าที่ในการให้บริการดูแลรักษาหรือสนับสนุนใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และไม่มีส่วนรับผิดชอบ ต่อความสูญเสียหรืออันตรายที่อาจเกิดแก่ท่านอันเป็นผลมาจากความไม่สามารถในการดูแลรักษาหรือปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์

ห้ามไม่ให้ท่านคัดลอก เปลี่ยนแปลง หรือนำเว็บไซต์นี้ไปใช้งานต่อ รวมถึงห้ามไม่ให้ปรับปรุงข้อมูลบนเว็บไซต์หรือส่วนใดส่วนหนึ่งและ ซอฟต์แวร์ที่อยู่บนเว็บไซต์ด้วย

ท่านสามารถใช้งานเว็บไซต์นี้ภายใต้กฎหมายและต้องเป็นไปตามข้อตกลงการใช้งานนี้เท่านั้น ท่านไม่สามารถ โอนหรือเปลี่ยนแปลง การที่ท่านได้รับอนุญาตให้ใช้เว็บไซต์นี้และท่านมีสิทธิ์ที่จำกัด และในการเข้าชม พิมพ์ และเผยแพร่ข้อมูลที่ได้จาก เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลเท่านั้น ห้ามไม่ให้ทำเพื่อการค้า โดยจะต้องไม่ทำการลบหรือปกปิดคำประกาศลิขสิทธิ์หรือคำประกาศอื่นๆ ที่แสดงอยู่ในเนื้อหา ห้ามไม่ให้คัดลอก พิมพ์ซ้ำ แก้ไข แสดง แปล แจกจ่าย ปรับเปลี่ยน เผยแพร่ สื่อสารสู่สาธารณะผ่านทางการสื่อสาร โทรคมนาคม แบ่งปัน หรือจำหน่ายเนื้อหาที่ได้จากเว็บไซต์นี้ในทุกๆ ทาง เพื่อการใช้งานทางการค้าหรือมอบให้แก่องค์กรทางการค้าใดๆ รวมไปถึงเว็บไซต์อื่น โดยที่ไม่ได้รับอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของไซต์

นอกจากนี้ ท่านยังยินยอมที่จะไม่ (1) ใช้เว็บไซต์นี้ในทางใดๆ ก็ตามที่จะทำให้เว็บไซต์ใช้การไม่ได้ มีจำนวนผู้เข้าชมมากเกินไป ถูกทำลายหรือ เสียหาย หรือถูกแทรกแซงการใช้งานของบุคคลอื่นๆ รวมไปถึงความสามารถของบุคคลอื่นในการเข้าร่วมกิจกรรมแบบเรียลไทม์บนเว็บไซต์นี้ (2) ใช้โรบอต สไปเดอร์ หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ กระบวนการ หรือหนทางใดๆ เพื่อเข้าสู่เว็บไซต์ไม่ว่าจะด้วยวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม รวมถึงการลบ การทำเหมืองข้อมูล เฝ้าดูหรือคัดลอกสิ่งใดๆ ก็ตามที่ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ (3) ใช้กระบวนการแบบกระทำด้วยตัวเองในการ เฝ้าดูหรือคัดลอกสิ่งใดๆ ก็ตามบนเว็บไซต์นี้ หรือเกี่ยวข้องกับวัตถุประสงค์ที่ไม่ผ่านการรับรองโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของไซต์ อย่างเป็น ลายลักษณ์อักษรก่อน (4) การใช้งานอุปกรณ์ ซอฟต์แวร์ หรือชุดคำสั่งใดๆ ก็ตามที่แทรกแซงการทำงานอย่างถูกต้องของเว็บไซต์นี้ หรือ (5) ความพยายามใดๆ ก็ตามที่จะแทรกแซงการทำงานอย่างถูกต้องของเว็บไซต์ โดยเจ้าของเว็บไซต์ขอสงวนสิทธิทุกประการที่มิได้มอบแก่ท่าน

ความเป็นส่วนตัวและการอนุญาตให้ใช้ข้อมูล

ข้อมูลที่เราได้จากการที่ท่านใช้งานเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะผ่านทางการลงทะเบียนหรืออื่นๆ นั้น อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัวของเรานั้นระบุถึงการเก็บและการใช้งานข้อมูลที่ท่านได้มอบแก่เรา รวมไปถึงสิทธิของท่านที่มีต่อข้อมูลดังกล่าวด้วย

การสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อมูลที่สื่อสารผ่านทางเว็บไซต์นี้ถือเป็นการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เมื่อท่านสื่อสารกับเราผ่านทางเว็บไซต์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์รูปแบบอื่นๆ อาทิ อีเมล์ ก็เท่ากับว่าท่านได้ติดต่อกับเราผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ท่านยินยอมให้เราติดต่อผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ โดยเป็นไปตามกฏหมาย ว่าด้วยความเป็นส่วนตัวที่ใช้บังคับและการสื่อสารดังกล่าว รวมไปถึงการแจ้ง การเปิดเผย ข้อตกลงและการสื่อสารอื่นๆ ของเราที่มีต่อท่าน ให้ถือว่าเทียบเท่ากับการสื่อสารด้วยการเขียนและมีผลเสมือนกระทำด้วยการเขียนและลงลายมือชื่อโดยผู้ที่ทำการสื่อสาร