ต้อหินคืออะไร

ต้อหินคือโรคตาที่ก่อให้เกิดเส้นประสาทที่ถูกทำลายมาจากความดันลูกตาสูง จากของเหลวที่อยู่ภายในลูกตา ถ้าไม่ได้รับการรักษา สามารถทำให้ตาบอดได้ ดังนั้นจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมากที่ต้องตรวจตาทุกปี  ต้อหินจะพบได้ในผู้สูงอายุ หรือในครอบครัวที่มีประวัติเป็นต้อหิน

สาเหตุ

ดวงตาของเราจะมีของเหลวที่อยู่ภายในดวงตา เรียกว่าน้ำหล่อเลี้ยงลูกตา (Aqueous Humor) ดังนั้นถ้าการระบายน้ำในลูกตาไม่ดีก็จะทำให้เกิดความดันสูงได้ และความดันก็จะไปทำลายเส้นประสาทในดวงตา ต้อหิน มี 2 ประเภท คือ ต้อหินมุมเปิด กับ ต้อหินมุมปิด ซึ่งในส่วนนี้ จักษุแพทย์จะเป็นผู้วินิจฉัยและวางแผนการรักษา

ผลกระทบ

คุณอาจจะไม่มีอาการอะไรเลยในช่วงแรก ดังนั้น การตรวจสุขภาพตาจึงเป็นเรื่องที่สำคัญมาก
ส่วนมากต้อหินจะตรวจเจอก็ต่อเมื่อทำงานเส้นประสาทตาไปแล้ว
และอาการเหล่านี้จะเป็นอาการที่ทำลายไปโดยถาวรไม่สามารถกลับมาเป็นอย่างเดิมได้และนำมาซึ่งการสูญเสียการมองเห็นอย่างถาวร

แนวทางการดูแลเบื้องต้น

ควรพบจักษุแพทย์